Kwaliteitsstandaard Geen Allergie Meer


De praktijkruimte
Voldoet aan de eisen van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.

Kennis en opleiding
Ik heb het kwaliteitskeurmerk Erkend kinesioloog® van de BvK en heb de volgende opleidingen gevolgd: • NAET Practitioner • Nederlandse School voor Kinesiologie • Medische en psychosociale basiskennis volgens de Plato eindtermen

Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling
Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

a. Vakkennis kinesiologie
b. De relatie met elkaar.

ad. 1 Vakkennis kinesiologie Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer: Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op en maak het onbewuste bewust. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om de individuele proces van een cliënt aan te sturen.
Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:
Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.
Stap 2: het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;
Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is              opgeleid;
Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie.

De kinesiologische (therapeutische) handelingen worden door mij uitgevoerd overeenkomstig de Methode Identificatie Kinesiologie (MIK), het beroepsprofiel en het (aanvullende) beroepscompetentieprofiel van de BvK.

De vakkennis wordt bijgehouden middels jaarlijkse bij- nascholing op zowel het vakgebied kinesiologie als medische- psychosociale basiskennis. Tevens neem ik deel aan minimaal 3 intervisies per jaar waarbij de mogelijkheid tot het inbrengen van incidenten een vast onderdeel vormt van de agenda.
Input voor dit agendapunt wordt door mij systematisch bijgehouden als onderdeel van zelfreflectie na een consult.

ad. 2 de relatie met elkaar Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.


Openheid en vertrouwen
Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.

Verantwoordelijkheid van de cliënt
De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt.
De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken.
De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

Administratie
Voorafgaand het eerste consult ontvangt de cliënt een bevestiging per email met:

• Praktische informatie en aanwijzingen die van belang zijn voor de behandeling.
• De behandelovereenkomst met bijbehorende voorwaarden
• Omdat de gereserveerde tijd optimaal te besteden, wordt ook de intake toegevoegd met het verzoek deze in te vullen. Dit geeft mij de mogelijkheid om tijdens de intake verdiepende vragen te stellen zodat er geen tijd verloren gaat aan min of meer algemene gegevens.

Tevens wordt het tarief, tijd en de betalingscondities onder de aandacht gebracht en verwezen naar deze kwaliteitsstandaard, de klachtenprocedure en de algemene voorwaarden.

In het eerste consult wordt de intake verdiept zowel met aanvullende vragen en aangevuld met kinesiologische inventarisatie op de achtergronden van uw behandelvraag. Dit is de aanvang van het cliëntendossier. In ieder vervolgconsult wordt het voorgaande consult geëvalueerd en een digitaal verslag gemaakt.

Indien het traject van behandelingen wordt beëindigd, gebeurt dat in de meeste gevallen in gezamenlijk overleg en wordt hiervan melding gemaakt in het cliëntendossier. Aangezien de meeste cliënten de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst zelf aan te geven als een behandeling nog gewenst is, vindt er op dat moment (nog) geen eindevaluatie plaats. De cliënt kan immers zelf indien gewenst weer contact opnemen voor een behandeling.
De factuur ontvangt de cliënt per mail na afloop van de behandeling en kan bij voorkeur per bank achteraf worden voldaan. Nieuws en andere belangrijke informatie ontvangt de (potentiële) cliënt via een digitaal medium.
Bij de administratie worden uiteraard de regels van de privacy ter harte conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).